Osobní údaje

Zpracování osobních údajů kutilovo-naradi.cz

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Správcem osobních údajů je provozovatel eshopu kutilovo-naradi.cz viz. kontaktní údaje

Zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Evidence mailových adres pro rozesílání newsletterů

Udržování kontaktů se stávajícími i potenciálními zákazníky

Pouze e-mailová adresa

Oprávněný zájem

 Do podání námitky

Zpracování osobních údajů zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Přijetí objednávky

Zajištění dodání objednávky

Kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Spokojenost s nákupem v rámci Ověřeno zákazníky

Zajištění vyhodnocení spokojenosti

Emailová adresa, objednávané zboží

Vyhodnocení spokojenosti

Po dobu platnosti smlouvy

Zajištění dodání včetně předání přepravní službě

Údaje pro dodání a možnou reklamaci

Kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Fakturace a archivace faktur

Archivace faktur ze zákona

Faktury

Právní povinnost

Dle zákona

Vysvětlení pojmu vyhodnocení spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Evidence a archivace přijatých faktur

Zákonná povinnost

Fakturační údaje

Právní povinnost

Dle zákona

Práva subjektu

Vaše práva ke zpracovávaným osobním údajům.

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na dozorový úřad.

Uplatnění práv

Pro uplatnění práv podejte elektronickou žádost na adresu info@kutilovo-naradi.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto průkazu totožnosti Vám nemůžeme vyhovět.

Úkony nejsou zpoplatněny, pokud shledáme žádost jako neopodstatnělou (např. opakující se žádost), můžeme vykonání úkonu zpoplatit či odmítnout